1940

12 stycznia
Oddziały policyjne zakończyły trwającą od 7 grudnia 1939 akcję eutanazji w zakładzie dla nerwowo chorych w Dziekance (Gniezno). W jej ramach zamordowano 1044 osoby.

14 i 15 stycznia
Wysiedlenie ok. 5000 mieszkańców z Osiedla Montwiłła Mireckiego w Łodzi.

17 stycznia
Niemiecka administracja GG – z przyczyn organizacyjnych i aprowizacyjnych – „odrzuca dalsze przyjmowanie Polaków i Żydów”. Proponuje przyjęcie co najwyżej 40 000 osób, tymczasem Eichmann ma za zadanie przygotowanie miejsca dla 150 tysięcy niemieckich „repatriantów” [Ruecksiedler]. W myśl założeń akcji przesiedleńczej, dla osiedlenia jednego Niemca należało wywłaszczyć i wysiedlić co najmniej dwóch Polaków lub Żydów.

23 stycznia
Prof. Konrad Meyer, szef wydziału planowania Komisariatu Rzeszy d/s umacniania narodu niemieckiego przedkłada „generalny plan wschodni” [Generalplan Ost], zakładał wysiedlenie z terenów wcielonych do Rzeszy 3,4 miliona Polaków w ciągu kilku lat i wysiedlenie natychmiast 560 tysięcy Żydów. Plan ten ulegał podczas wojny kilkakrotnym zmianom, ale zawsze zakładał wysiedlenie Polaków z terenów wcielonych do Rzeszy, wysiedlenie lub wymordowanie większości Polaków zamieszkałych na pozostałych terenach okupowanych. Liczbę ludności niemieckiej planowano zwiększyć do 4,5 miliona. 

24 stycznia
Narada zorganizowana w Poznaniu przez Komisarza Rzeszy ds. Umacniania Niemczyzny. Sformułowano generalne cele polityki ludnościowej w Warthegau – zwiększenie ilości Niemców do 4,5 miliona i wysiedlenie 3,4 miliona Polaków

25 stycznia
Heinrich Himmler jedzie do Przemyśla, by uroczyście witać nadciągające karawany wozów z Niemcami wołyńskimi.

2 lutego
Wprowadzenie reglamentacji artykułów włókienniczych, obuwia, skóry i mydła.

8 lutego
Niemcy zakładają getto w Łodzi.

12 lutego
Władze niemieckie zarządziły na ziemiach wcielonych do Rzeszy konfiskatę wszystkich gospodarstw rolnych i leśnych nie znajdujących się w niemieckim posiadaniu.

14 lutego
Władze niemieckie ustalają, że związki wyznaniowe w Kraju Warty nie będą podlegały ustawodawstwu obowiązującemu w  starej  Rzeszy, a więc również regulacjom konkordatu, zawartego między Watykanem a III Rzeszą w 1933 r. Konsekwencją był m.in. niemal całkowity zakaz działania polskiego kościoła oraz uwięzienie prawie wszystkich księży. Odilo Globocnik, szef policji i SS w dystrykcie lubelskim, proponuje, jak postępować z przesiedlonymi Polakami i Żydami: „Żydzi i Polacy powinni sami się wyżywić i znaleźć wsparcie ze strony swoich rodaków, Żydzi mają dość wszystkiego. Gdyby tak nie było, niech poumierają z głodu” (z Protokołu posiedzenia władz Dystryktu). Goetz, 85, za Dieter Pohl, Von der Judenpolitik zum Judenmord, Der Distrikt Lublin des GG, Frankfurt 1993, s.52).

28 lutego
Do tego dnia Niemcy wysiedlili do GG ok. 100 tysięcy Żydów z Warthegau. 

3 marca
Do tego dnia władze niemieckie skonfiskowały w Poznaniu ok. 8 tys. polskich budynków z blisko 60 tysiącami mieszkań.

6 marca
Niemcy mordują w Łodzi kilkuset Żydów, by sterroryzować ludność i zmusić ją do szybkiego przeniesienia się do getta.

11 marca
Zakaz odprawiania nabożeństw w mieszkaniach prywatnych bez zgody gestapo.

15 marca
Himmler wygłasza przemówienie do zgromadzonych w Poznaniu komendantów obozów koncentracyjnych. Mówi: „Wszyscy polscy specjaliści będą wykorzystani w naszym przemyśle zbrojeniowym. Później wszyscy Polacy znikną z tego świata. Jest koniecznością, że wielki naród niemiecki uważa wyniszczenie wszystkich Polaków za swoje główne zadanie”.

26 marca
Dyrektywa prezesa rejencji poznańskiej w sprawie nauczania dzieci polskich:  Nauczanie odbywa się w języku niemieckim. Powinno stworzyć warunki do opanowania najprostszych podstawowych wiadomości i zdobycia wprawy w mówieniu, czytaniu, pisaniu i liczeniu, a to tylko w tym celu, by dzieci zdobyły umiejętności umożliwiające Niemcom wykorzystywanie ich siły roboczej oraz by niemieccy pracodawcy nie musieli posługiwać się językiem polskim.

9 kwietnia
Napaść Niemiec na Danię i Norwegię.

11 kwietnia
Łódź przemianowano na Litzmannstadt.

30 kwietnia
Zamknięcie getta w Łodzi. Planowano, że wszyscy mieszkańcy getta zostaną do jesieni wywiezieni do GG.

9 maja
Himmler wydaje zarządzenie o „powrotnym zniemczaniu” [Wiedereindeutschung] ludności polskiej o cechach nordyckich.

10 maja
Niemiecka agresja na Francję, Luksemburg, Belgię i Holandię. Prezydent policji w Łodzi wydał rozkaz strzelania bez ostrzeżenia do każdego Żyda opuszczającego getto. 

19 maja
W powiecie gostynińskim wysiedlono 1169 osób.

23 maja
Arthur Greiser wprowadza obowiązek pozdrawiania przez Polaków wszystkich umundurowanych Niemców. 

25 maja
Hitler przyjmuje memoriał Heinricha Himmlera „O traktowaniu obcoplemiennych na wschodzie”. Pojedyncze polskie rodziny po „rasowym odsiewie” można przenieść do Rzeszy i po zmianie nazwiska „włączyć w niemieckie życie”. Polacy w GG, zasileni przez Polaków wysiedlonych z ziem wcielonych do Rzeszy i przez mniej wartościową ludność Rzeszy (Łużyczanie, Serbowie), staną się „pozbawionym przywództwa ludem roboczym”, których powołaniem będzie wznoszenie „wiecznych budowli” III Rzeszy, czyli niewolnicza praca. O Żydach pisał Himmler: „Pojęcie Żyda, mam nadzieję, będzie całkiem wymazane, dzięki stworzeniu możliwości wielkiej migracji wszystkich Żydów do Afryki lub do jakiejś innej kolonii”.

13 czerwca
Namiestnik Rzeszy zabronił Polakom uprawiania wędkarstwa.

15 czerwca
Od 15 do 17 czerwca Sowieci zajmują Litwę, Łotwę i Estonię. To kolejny etap realizacji paktu Ribbentrop – Mołotow.

17 czerwca
W Poznaniu dwie Polki obdarowały cukierkami jeńców francuskich prowadzonych pod eskortą. Zostały aresztowane.

22 czerwca
Zarządzenie o konfiskacie wszystkich rowerów znajdujących się bez zezwolenia władz w posiadaniu Polaków.

23 czerwca
Wprowadzenie we wszystkich restauracjach dwóch dni bezmięsnych i jednego ze sprzedażą wyłącznie potrawy jednogarnkowej  (Eintopfgericht).

8 lipca
Hitler obiecuje Generalnemu Gubernatorowi Frankowi ostateczne wstrzymanie transportów Żydów do Generalnego Gubernatorstwa. Systematyczny opór administracji GG przeciwko przesiedlaniu Żydów z terenów wcielonych do Rzeszy na teren GG oraz przeciwko planom stworzenia osobnego terytorium (rezerwatu) dla Żydów. Ten opór przyspieszał decyzje o gettoizacji, a później eksterminacji Żydów na terenie Warthegau. Niemiecki kanonik Joseph Paech, apostolski administrator dla niemieckich katolików w Warthegau, złożył zażalenie do gestapo na masowe niszczenie w powiecie leszczyńskim figur religijnych.

10 lipca
W Poznaniu powstał konspiracyjny klub sportowy Chwaliszewo .

12 lipca
Hitler podpisał dekret o przebudowie urbanistycznej Poznania.

11 sierpnia
W Poznaniu policja aresztowała 17 Polaków za odbywanie podróży bez pisemnego zezwolenia.

15 sierpnia
Referat Eichmana przedkłada szczegółowy – uzgodniony z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i innymi instancjami – plan deportacji czterech milionów europejskich Żydów na Madagaskar. Cel, sformułowany w urzędowym języku Komisariatu Rzeszy: „uniknięcie ciągłej styczności Żydów z innymi narodami” poprzez „rozwiązanie zamorskie o charakterze wyspiarskim”.

16 sierpnia
Z Fortu VII w Poznaniu odszedł transport ok. 80 wielkopolskich księży do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie.

29 sierpnia
Gestapo przetransportowało 179 księży z obozu przejściowego w Szczeglinie (koło Mogilna) do obozów koncentracyjnych w Rzeszy.

6 września
Władze Poznania przyjęły plan zgermanizowania polskich dzieci, przebywających w sierocińcach i odpowiadających kryteriom rasowym .

14 września
Na kursie szkoleniowym NSDAP Arthur Greiser powiedział w Poznaniu: Führer przysłał mnie tutaj nie po to, abym głaskał tych kilku księży katolickich i ewangelickich, ale dla wyniszczenia narodu polskiego, by naród niemiecki mógł żyć. Zapewniam was, że uważam to za cel mojego życia.

20 września
Prezes okręgowej dyrekcji poczty w Poznaniu, która była właścicielem linii autobusowych, nakazał Polakom ustępowanie Niemcom miejsc siedzących w autobusach.

23 września
Początek przesiedleń Niemców etnicznych z Besarabii. Objęły one do końca roku 1940 blisko 140 tysięcy osób.

25 września
W Poznaniu wydrukowano w nocy z 24/25 września kolejny już numer konspiracyjnego pisma  Polska Narodowa  w nakładzie 2550.

29 września
W Poznaniu gestapo aresztowało 7-osobową grupę sabotażową, która w Wojskowych Zakładach Odzieżowych pocięła na wąskie paski kilkaset metrów materiałów mundurowych, podpaliła zapasy mundurów w magazynach oraz przygotowywała się do wysadzenia materiałów wybuchowych, zdeponowanych w jednym z kościołów.

21 października
W Poznaniu powstało Stowarzyszenie Kremacji Zwłok w Kraju Warty (Feuerbestattungsverein Wartheland). Miało ono na celu  przywrócenie starogermańskiego zwyczaju palenia zwłok.

23 października
Wydrukowano kolejny numer czasopisma Polska Narodowa. Czytamy w nim m.in.:  Nie chodzi tu o walkę straceńczą, o rozpaczliwe odruchy, ale o planową, mądrą, zorganizowaną akcję, dobrze ubezpieczoną, która by nas stale w pogotowiu trzymała. I tak jak oni totalnie tak i my totalnie, w ramach całego narodu, działajmy.

7 listopada
W Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu odbył się koncert symfoniczny, na którym jako pianistka wystąpiła żona Arthura Greisera, Maria. Dochód organizatorzy przeznaczyli na  pomoc zimową.

10 listopada
Początek akcji wysiedleńczej w Mławie. Do końca roku 1940 objęła ona ponad 20 tys. osób.

15 listopada
Władze niemieckie wysiedliły do tego dnia z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa 234 620 Polaków. Zamknięcie getta warszawskiego.

16 listopada
W Poznaniu członkowie Hitlerjugend pobili dotkliwie kilkoro dzieci polskich bawiących się na publicznym placyku.

5 grudnia
Podczas pobytu w Warszawie aresztowany zostaje Antoni Wolniewicz, przewodniczący Stronnictwa Narodowego w Poznaniu. To początek fali aresztowań i represji wobec Narodowej Organizacji Bojowej, rozgałęzionej organizacji podziemnej, działającej w Wielkopolsce.

10 grudnia
Wykład Himmlera o „Osiedleniach” przed Gauleiterami NSDAP. Jeden z sukcesów, jakimi chwali się Himmler: państwa, z których pochodzą sprowadzani do Rzeszy Niemcy, musiały zapłacić 3 miliardy 315 milinów marek odszkodowania za pozostawione przez Niemców mienie. Rzesza wypłaciła tylko 65 milionów na odszkodowania, gdyż resztę odszkodowań drogą „naturalnej restytucji” – otrzymali Niemcy – przesiedleńcy z mienia skonfiskowanego Polakom i Żydom.

18 grudnia
Prawie we wszystkich miastach Kraju Warty trwały policyjne kontrole podróżujących czy idących ulicami Polaków w celu wykrycia artykułów nabytych nielegalnie bądź przeznaczonych do sprzedaży na czarnym rynku.

29 grudnia
Policja aresztowała w Poznaniu Polaka znajdującego się w stanie nietrzeźwym i głośno śpiewającego na melodię hymnu polskiego następującą piosenkę:

Marsz, marsz na Hitlera,
Niech go weźmie cholera,
Niech go piorun trzaśnie,
Niech mu życie zgaśnie.