1941

1 stycznia
Namiestnik Rzeszy zarządził zastąpienie nielicznych, grających jeszcze w lokalach gastronomicznych, polskich orkiestr niemieckimi zespołami muzycznymi.

9 stycznia
W Poznaniu ścięto 12 Polaków, w tym jedną kobietę.

15 stycznia
Na półkach księgarskich ukazał się pierwszy numer miesięcznika  Wartheland. Zeitschrift für Aufbau und Kultur im Deutschen Osten (Czasopismo poświęcone zagadnieniom odbudowy i kultury niemieckiego wschodu).

18 stycznia
Gestapo aresztowało lekarza weterynarii Stefana Piotrowskiego, jednego z organizatorów podziemnego Stronnictwa Narodowego.

24 stycznia
Władze Kraju Warty stwierdziły, że na nabożeństwa odprawiane dla Polaków uczęszczają także członkowie NSDAP z wpiętą w klapie marynarki odznaką partyjną oraz umundurowani niemieccy urzędnicy. Takie postępowanie uznały za niegodne Niemców i poleciły policji bezpieczeństwa jego ściganie.

28 stycznia
W Poznaniu zgilotynowano 16 Polaków. Gestapo aresztowało ponad 200 członków konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego.

5 lutego
Początek trzeciej fali wysiedleń z Warthegau. Akcja nie przybrała planowanego zasięgu, między innymi ze względu na brak środków transportu, potrzebnych dla Wehrmachtu, przygotowującego napaść na Związek Sowiecki. Z planowanych 250 tysięcy przesiedlono w tej fazie do 15 marca jedynie 25 tysięcy.

7 lutego
Sąd specjalny w Inowrocławiu skazał Niemca z krajów nadbałtyckich, Ludwika Henninga na rok więzienia za udzielenie pomocy materialnej Żydówce i za utrzymywanie z nią kontaktów intymnych.

21 lutego
Policja przeprowadziła na ulicach Poznania łapanki w celu wychwycenia niezatrudnionych Polaków.

28 lutego
W Poznaniu w więzieniu przy ul. Młyńskiej oczekiwały w tym dniu na wykonanie wyroku śmierci 172 osoby.

Centralny Urząd Przesiedleńczy w Łodzi skonfiskował w lutym 1941 r. Polakom przebywającym w obozach przesiedleńczych 40 tys. marek oraz złoto i biżuterię wartą 50 tys. marek.

Narada sztabu osiedleńczego SS w Warthegau. Funkcjonariusze SS wyrażają obawę, że wobec „coraz to bardziej narastających trudności w akcji przesiedlania Polaków do GG” trzeba będzie liczyć się z tym, że „w przewidywalnej przyszłości” Polacy będą wciąż zamieszkiwać w Warthegau.

1 marca
W Kaliszu Gestapo aresztowało wszystkich oo. franciszkanów.

12 marca
W Poznaniu Gestapo wykryło należącą do Stronnictwa Narodowego tajną radiostację i powielarnię.

15 marca
W dniach od 13 do 15 marca policja wywiozła ze szpitala psychiatrycznego  Kochanówka  koło Łodzi ok. 600 chorych. Wszyscy zostali zamordowani.

18 marca
W ramach Wschodnioniemieckich Dni Kultury przybył do Poznania minister propagandy Rzeszy Joseph Goebbels. Otwarto Reichsgautheater, ze sceną wielką (gmach opery) i sceną małą (Teatr Polski).

6 kwietnia
Napaść Niemiec na Jugosławię i Grecję.

12 kwietnia
Gestapo aresztowało ok. 80 członków powstałej w Gostyniu na przełomie 1939/1940 konspiracyjnej organizacji Czarny Legion.

13 kwietnia
W mieszkaniu rodziny Szafarkiewiczów w Poznaniu odbył się konspiracyjny koncert z udziałem m.in. Gertrudy Konatkowskiej.

15 kwietnia
W Kazimierzu Biskupim policja rozstrzelała co najmniej kilkuset Żydów, pochodzących z różnych miejscowości Kraju Warty.

16 kwietnia
Sąd specjalny skazał 9 Polaków za nielegalne słuchanie zagranicznych radiostacji na karę ciężkiego więzienia w wymiarze od 2 do 10 lat.

20 kwietnia
Władze niemieckie utworzyły Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu.

24 kwietnia
Greiser wydał zarządzenie zakazujące Niemcom udziału w nabożeństwach odprawianych dla Polaków. Za przekroczenie tego zarządzenia groził zesłaniem do obozu koncentracyjnego.

27 kwietnia
W Inowrocławiu 117 Polaków zapłaciło mandaty za nieprzestrzeganie obowiązku kłaniania się Niemcom.

1 maja
Na stadionie miejskim w Poznaniu utworzono obóz pracy dla Żydów. Umieszczono w nim ok. 1000 osób. Był centralą dla 11 mniejszych obozów pracy dla Żydów w Poznaniu i okolicy.

3 maja
Gestapo aresztowało ks. Józefa Prądzyńskiego, współzałożyciela organizacji konspiracyjnej Ojczyzna, współorganizatora Biura Delegatury Rządu w Poznaniu.

9 maja
Gestapo wywiozło z katolickiego sierocińca w Pleszewie 58 polskich dzieci.

27 maja
Władze niemieckie w Kraju Warty zabroniły polskim duchownym świadczenia posług religijnych Niemcom.

9 czerwca
Kolejny etap mordów w zakładach psychiatrycznych Warthegau: 58 pacjentów zakładu w Gostyninie zamordowano w samochodowych komorach gazowych. Wkrótce potem uśmiercono 82 pacjentów zakładu w Warcie, 150 – z Kochanówki koło Łodzi oraz 158 z Dziekanki w Gnieźnie.

18 czerwca
Wyższy dowódca SS i policji w Kraju Warty zawiesił w czynnościach służbowych pochodzącego z Prus Wschodnich policjanta Adolfa Janowskiego za utrzymywanie kontaktów towarzyskich z polską rodziną.

22 czerwca
Początek wojny sowiecko-niemieckiej.

12 lipca
Na trasie kolejowej Antoninek – Swarzędz powstał obóz pracy dla Żydów. Przebywało w nim ok. 1200 osób.

15 lipca
Prof. Konrad Meyer, szef wydziału planowania Komisariatu Rzeszy d/s umacniania Niemczyzny, przedkłada nową wersję Generalnego Planu wschodniego. Przewiduje ona – po zwycięstwie w wojnie – przesiedlenie ponad 30 milionów ludzi.

16 lipca
Szef centrali przesiedleńczej UWZ w Poznaniu, Hoeppner donosi swemu przełożonemu Eichmannowi, że zespół zajmujący się sprawami żydowskimi w Warthegau doszedł do przekonania, że wobec trudności aprowizacyjnych, jakich należy się spodziewać w najbliższej zimie, należałoby „niezdolnych do pracy żydów” „załatwić jakimś szybko działającym środkiem”.

26 lipca
Gestapo aresztowało Adolfa Bnińskiego, Delegata Rządu dla polskich Ziem Zachodnich.

28 lipca
Szef centrali przesiedleńczej w Łodzi (Krumey) notuje, że wprawdzie na żądanie wehrmachtu w związku z sytuacją na wschodzie wstrzymano wysiedlenia ludności polskiej do GG, ale 5000 Polaków umieszczono jeszcze w obozach przejściowych, żeby zrobić miejsce dla Niemców z Besarabii i Bukowiny, oczekujących na zakwaterowanie. „Moment, w którym zniesiony zostanie zakaz transportu i ruch pociągów do Generalnego Gubernatorstwa zostanie wznowiony, nie został przez kompetentne jednostki podany nawet w przybliżeniu”

3 sierpnia
W ramach konspiracyjnych rozgrywek o mistrzostwo Poznania w piłce nożnej KS Wilda pokonał KS Strzelecka w stosunku 5:1, a KS Dębiec zremisował z KS Górczyn 3:3.

9 sierpnia
Namiestnik Rzeszy zakazał producentom i kupcom sprzedawania Polakom owoców. Równocześnie zabronił nabywania owoców przez ludność polską.

10 września
Greiser wydał zarządzenie zezwalające na zawieranie związków małżeńskich mężczyznom narodowości polskiej dopiero po ukończeniu 28, a Polkom – 25 lat.

7 października
W Poznaniu zgilotynowano 11 Polaków. W dniach 5 do 7 października Gestapo aresztowało w rejencji łódzkiej 350 katolickich księży, w poznańskiej – 123, a w inowrocławskiej - 101.

12 października
W Biernatkach policja zakończyła trwające trzy dni egzekucje, w których zginęło 125 Żydów przywiezionych z Kalisza.

23 października
W Poznaniu została otwarta wystawa Planung und Aufbau im Osten  (Planowanie i odbudowa na wschodzie).

7 listopada
W odpowiedzi na skargę wniesioną przez wiedeńskiego teologa prof. dr. Gustava Entza w sprawie niszczenia w Kraju Warty symboli chrześcijańskich, Greiser napisał: Führer nie skierował mnie tutaj, by […] chronić pożółkłe obrazy świętych, ale by stworzyć tu przyszłościowy kraj narodu niemieckiego.

8 grudnia
W Chełmnie nad Nerem Niemcy rozpoczęli masowe uśmiercanie Żydów gazem.

28 grudnia
Policja w Ostrowie Wielkopolskim ściągała na ulicach przemocą z Polek futra i mufki.